Звернення

Шановні Лиманці!

Порядок звернення громадян

Шановні Лиманці!

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», кожний громадянин має право звернутися до керівництва виконавчого комітету Лиманської міської ради з питань, що відносяться  до компетенції міської ради.
Свої звернення Ви можете направити поштою за адресою: 84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 46 або подати особисто у загальний відділ виконавчого комітету міської ради (1 поверх, кабінет №104) з понеділка по п'ятницю з 08.00 до 12.00 та з 12.30 до 16.30 або на особистому прийомі громадян – посадовій особі виконавчого комітету міської ради, що здійснює особистий прийом громадян, згідно із графіком прийму громадян, затвердженому міським головою. Також Ви можете надіслати звернення на електронну адресу: mail@krliman.gov.ua  
Звернення повинні відповідати вимогам ст.5 Закону України «Про звернення громадян», а саме:
Стаття 5. Вимоги до звернення
{Стаття 5 в редакції Закону № 577-VIII від 02.07.2015 набирає чинності з 28.10.2015, крім частини третьої, яка набирає чинності з 28.08.2015 - див. пункт 1 розділу II Закону № 577-VIII від 02.07.2015}
Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).
Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.
Звернення може бути усним чи письмовим.
Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.
Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.
Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.
{Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5477-VI від 06.11.2012; в редакції Закону № 577-VIII від 02.07.2015}
Відповідно до Статті 8 письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Відповідно до Статті 20 звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

У виконавчому комітеті Лиманської міської ради з понеділка  по п'ятницю з 15.00 до 16.00 по телефону 4-15-86 функціонує «Телефон довіри»  для надання громадянам інформаційно-консультативної та оперативної допомоги у вирішенні порушених ними питань.

 

Порядок розгляду письмових звернень громадян в виконавчому комітеті Лиманської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок  розроблено у відповідності до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Класифікатору звернень громадян для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Донецької області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.02.2009 № 50.

1.2. Порядок встановлює єдиний для виконавчого комітету Лиманської міської ради та її самостійних управлінь та відділів порядок прийому, обліку, реєстрації і розгляду  письмових звернень громадян та контролю за дотриманням термінів їх розгляду, виконанням доручень керівних працівників виконавчого комітету міської ради та власних зобов’язань виконавців стосовно розв’язання порушених у цих зверненнях питань, наданням письмових відповідей заявникам.

1.3. Реєстрація, облік та контроль за розглядом письмових звернень громадян, адресованих виконавчому комітету міської ради, здійснюється загальним відділом виконавчого комітету міської ради відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (із змінами).

1.4. Цей Порядок не поширюється на розгляд викладених в письмовій формі звернень громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції, Кодексом адміністративного судочинства України, законам України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про доступ до судових рішень”, “Про запобігання корупції”, “Про виконавче провадження”. Звернення вкладників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виплати Фондом відшкодування в межах гарантованої суми розглядаються в порядку, встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

ІІ. Прийом, облік та реєстрація письмових звернень громадян

2.1. Письмові звернення громадян, що надіслані поштою або надійшли через органи влади вищого рівня, засоби масової інформації, від інших органів, установ, організацій, приймаються загальним відділом виконавчого комітету міської ради.

2.2. Письмові звернення, передані громадянами особисто або через уповноважених  осіб, чиї повноваження оформлені у встановленому законом порядку, приймаються працівниками загального відділу виконавчого комітету міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки.

2.3. Приймаються звернення у робочі дні з 8.00 до 12.00 та з 12.30 до 16.30 в загальному відділі виконавчого комітету міської ради.

2.4. Не розглядаються звернення громадян, оформлені без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян». Вказане рішення приймає  начальник загального відділу міської ради, про що письмово повідомляється громадянинові. 

2.5. Оформлені належним чином і подані у встановленому порядку письмові звернення централізовано реєструються у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картках, класифікуються за характеристикою звернень і основними питаннями працівниками загального відділу виконавчого комітету міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки.

2.6. Письмові звернення, надіслані на адресу загального відділу виконавчого комітету міської ради, розглядаються його начальником у межах наданих йому повноважень та згідно з компетенцією відділу у відповідності до вимог статей 5, 7, 8, 17 Закону України «Про звернення громадян».

2.7. На вимогу громадянина, який подав звернення до виконавчого комітету міської ради, на першому аркуші копії звернення (у разі її наявності) проставляється реєстраційний штамп, дата надходження та реєстраційний індекс звернення. Вказаний документ з позначкою «КОПІЯ» повертається громадянинові.

2.8. На письмовому зверненні, переданому громадянином особисто або через уповноважену ним особу, поруч з реєстраційним штампом робиться позначка «ПЕРЕДАНО ОСОБИСТО» або «ПЕРЕДАНО ЧЕРЕЗ УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ».

2.9. На першому аркуші письмового звернення та на реєстраційно-контрольній картці робиться позначка «ПОВТОРНО» (у разі, якщо звернення надійшло повторно) та «КОНТРОЛЬ», коли необхідно повідомити іншу організацію або отримати інформацію від виконавців стосовно вжитих заходів.

ІІІ. Розгляд звернень керівними працівниками міської ради

3.1. Письмові звернення, в яких порушені питання, що належать до повноважень виконавчого комітету міської ради, передаються загальним відділом виконавчого комітету  міської ради на розгляд міському голові, а у разі його відсутності секретарю міської ради або заступнику міського голови, на якого покладено виконання обов’язків міського голови.

3.2. Особисто міським головою розглядаються письмові звернення:

3.2.1. Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни та осіб, віднесених до категорії інвалідів ВВВ, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”.

3.2.2. Направлені на розгляд до виконавчого комітету міської ради за дорученнями  Президента України, Прем’єр-міністра України, керівних працівників облдержадміністрації та обласної ради.

3.2.3. Про запис на особистий прийом до міського голови (з метою визначення доцільності особистого втручання).

3.2.4. Від  одного і того ж громадянина з одного і того ж питання (повторні), якщо вказане звернення вирішено по суті під час розгляду попереднього звернення (за поданням заступника міського голови, який його розглядав з метою припинення подальшого розгляду такого звернення).

 3.3. Письмові звернення та реєстраційно-контрольні картки приймають на розгляд керівних працівників виконавчого комітету Лиманської міської ради особисто та у дводенний строк повертають разом з відповідними дорученнями до загального відділу виконавчого комітету Лиманської міської ради, про що на зворотньому боці робиться відповідний запис.

3.4. Керівні працівники виконавчого комітету міської ради при розгляді звернень громадян зобов’язані об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви і скарги, не допускаючи безпідставної передачі їх для розгляду іншим органам.

3.5. У разі необхідності, керівні працівники виконавчого комітету міської ради можуть брати звернення на власний контроль, визначати терміни виконання, організовувати комісійний розгляд, виїзд на місце, надавати письмові доручення виконавцям з числа начальників самостійних управлінь та відділів міської ради до компетенції яких входить вирішення порушених питань, залучати до розгляду керівників підприємств, організацій, установ міста, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі прокуратури, юстиції, Національної поліції.

3.6. Кожний громадянин має право на своє прохання бути запрошеним на засідання комісії виконавчого комітету Лиманської міської ради з питань розгляду звернень громадян стосовно порушених ним у заявах чи скаргах питань або отримати мотивовану відповідь про обмеження його доступу до відповідної інформації, а також інші права, передбачені ст.18 Закону України «Про звернення громадян».

3.7. На підставі ст.20 Закону України «Про звернення громадян» керівними працівниками виконавчого комітету міської ради встановлюються наступні строки розгляду звернень громадян, про що повідомляється особі, яка подала звернення:

- невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання, якщо вирішення питання не потребує додаткового вивчання;

-  не більше одного місяця (30 днів) від дня їх надходження;

-  до 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання було неможливо.

ІV. Контроль за дотриманням термінів, виконанням доручень та зобов’язань щодо розгляду звернень громадян

4.1. Безпосередній контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян здійснює загальний відділ виконавчого комітету міської ради на підставі отриманих від виконавців відповідей та банку реєстраційних даних.

4.2. Звернення, на які надаються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо вирішення пропозицій, заяв і скарг.

4.3. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають ті керівні працівники виконавчого комітету міської ради, які приймали рішення про постановку на контроль. В цьому випадку їм для розгляду надається весь пакет документів за кожним конкретним зверненням для вирішення питання про зняття з контролю. У випадку подовження терміну розгляду звернень громадян – інформація передається керівникові для ознайомлення, погодження продовження терміну та/або надання додаткового доручення, копія якого  направляється виконавцю.

4.4. Після закінчення розгляду звернення та зняття його з контролю сформована в установленому порядку  справа зберігається у загальному відділі виконавчого комітету міської ради. Кожна контрольна пропозиція, заява, скарга з усіма документами щодо її розгляду і вирішення становить у справі самостійну групу. У разі одержання повторного звернення або появи додаткових документів, вони підшиваються до даної групи документів. Забороняється підшивати до справ невирішені пропозиції, заяви, скарги, зберігати і формувати справи у виконавців.

4.5. За дорученнями керівних працівників виконавчого комітету міської ради  проводяться комісійні обстеження на місці достовірності наданих органами місцевого самоврядування, самостійним управліннями та відділами міської ради інформацій щодо розгляду окремих звернень громадян, які перебували на контролі.

V. Підготовка та надання письмових відповідей заявникам

5.1. Виконавці за зверненнями громадян зобов’язані письмово повідомляти громадянина про результати перевірки його письмового звернення і суть прийнятого рішення, а у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою - повинні роз’яснити порядок оскарження прийнятого рішення.

5.2. Якщо розгляд звернення покладено на декількох виконавців, то перший  з них повинен підготувати згідно з резолюцією керівного працівника виконавчого комітету міської ради узагальнену відповідь або її проект заявнику та проект інформації органу влади вищого рівня, яким встановлено контроль за зверненням. При цьому інші виконавці в обов’язковому порядку інформують виконавчий комітет міської ради та за три дні до настання контрольного терміну надають їх для опрацювання першому виконавцю, про що інформують загальний відділ виконавчого комітету міської ради.

5.3. Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) з питань, що належать до компетенції виконавчого комітету міської ради  надається за підписом того керівного працівника виконавчого комітету міської ради, який розглядав звернення, чи особи, яка виконує його обов’язки, або  за його дорученням за підписом керівних працівників виконавчого комітету міської ради , яким доручено розгляд звернень та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненнях питань.

5.4. Своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмових відповідей заявникам забезпечують виконавці, визначені згідно з резолюціями керівних працівників виконавчого комітету міської ради. Контроль за підготовку інформації про розгляд звернень громадян органам вищого рівня та відповідей на них заявникам, здійснюють працівники загального відділу виконавчого комітету міської ради.

5.5. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмових відповідей заявникам несуть виконавці, визначені згідно з резолюціями керівних працівників міської ради. Контроль за підготовкою інформацій про розгляд звернень громадян органам влади вищого рівня та відповідей на них заявникам, здійснює загальний відділ міської ради.

5.6. Рішення, які приймаються за зверненнями громадян, повинні бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства. Посадова особа виконавчого комітету міської ради, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов’язана забезпечити своєчасне і реальне виконання прийнятого рішення, а у разі визнання скарги обґрунтованою – негайно, в межах повноважень, вжити заходів щодо поновлення порушених прав чи інтересів громадян.

5.7. Звернення в виконавчому комітеті міській раді вважаються вирішеними, якщо порушені в них питання розглянуті, по ним вжиті всі можливі заходи і заявникам надані вичерпні відповіді.

5.8. Підписані керівними працівниками виконавчого комітету міської ради інформації органам влади вищого рівня щодо розгляду звернень громадян та відповіді заявникам передаються до загального відділу виконавчого комітету міської ради у встановлені терміни для реєстрації і подальшого відправлення по реєстру.

5.9. Одночасно з наданням відповідей заявникам, які звернулися на “Урядову гарячу лінію” та до органів влади вищого рівня виконавці направляють окрім паперової відповіді,  відповідь в електронному або сканованому вигляді до загального відділу виконавчого комітету для подальшого направлення відповіді до органу вищого рівня.

Порядок розгляду письмових звернень громадян в виконавчому комітеті Лиманській міській раді розроблений загальним відділом виконавчого комітету  міської ради.

 

Начальник загального відділу                                                                     О.В. Донцова

 

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                             Р.О. Малий

 

Порядок організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих,  виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» з питань, що  належать до компетенція Лиманської  міської ради та її виконавчого комітету

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок  розроблено у відповідності до Конституції України, законів України «Про звернення громадян», «Про безоплатну правову допомогу», Постанови Кабінету Міністрів України від  24 вересня 2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» і визначає основні вимоги до організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги (далі – особи), особистих, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням  «Пряма лінія» з питань, що належать до компетенції міської ради (далі – прийоми).

1.2. Прийоми проводяться у відповідності до функціонального розподілу обов’язків між працівниками виконавчого комітету міської ради,  відповідальними за забезпечення  прийомів (надалі – відповідальні працівники виконавчого комітету міської ради), в порядку черговості громадян. Прийоми Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників антитерористичної операції  проводяться першочергово.

1.3. Облік та реєстрація усних звернень осіб та громадян проводиться загальним відділом виконавчого комітету міської ради відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 14.04.97 № 348 (із змінами), Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.09.2011 № 3047/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.09.2011 за № 1114/19852 (із змінами).

1.4. Функції громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції виконавчого комітету міської ради (далі – Громадська приймальня виконавчого комітету міської ради), покладаються на загальній відділ виконавчого комітету міської ради (далі — загальний відділ), обов’язки з  організації  роботи громадської приймальні виконавчого комітету міської ради  - на спеціаліста загального відділу, який забезпечує, організовує та контролює роботу Громадської приймальні виконавчого комітету міської ради.

1.5. Громадська приймальня виконавчого комітету міської ради розташована за адресою: м.  Лиман, вул. Незалежності, 46, у робочі дні з 10-00 до 12-00, вхід вільний і не потребує оформлення перепустки.

1.6. Прийоми, за виключенням виїзних, здійснюються у Громадській приймальні виконавчого комітету міської ради в установлені графіком  прийомів дні та години. Отримані на прийомах звернення централізовано реєструються на реєстраційно-контрольних картках та обліковуються за допомогою електронно-обчислювальної техніки працівниками загального відділу виконавчого комітету міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки.

У графіках, окрім прізвища, імені, по батькові, посади відповідальних працівників самостійних управлінь та відділів міської ради та часу проведення прийомів, зазначається перелік структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради які беруть участь у прийомах та мають право проводити їх у разі відсутності перших.

1.6.1. Відповідальні працівники виконавчого комітету міської ради для забезпечення кваліфікованого роз’яснення питань, порушених особами та громадянами, можуть залучати до їх розгляду посадових осіб самостійних управлінь та відділів міської ради, підприємств, організацій, установ області, а також представників органів місцевого самоврядування, прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, Національної поліції, ДФС, ДСНС.

1.6.2. Під час проведення прийомів можуть бути присутні  представники осіб та громадян, повноваження яких оформлені у встановленому законом порядку.

1.7. Графіки прийомів затверджуються щорічно розпорядженням міського голови. Контроль за їх дотриманням здійснюють  працівники загального відділу виконавчого комітету міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки.

1.8. Населення міста систематично інформується про порядок, графіки, підсумки  прийомів, як на сторінках засобів масової інформації так і на офіційному веб-сайті міської ради,  а також шляхом наочного розміщення на інформаційних стендах виконавчого комітету міської ради.

1.9. У разі, якщо вирішити порушені особами або громадянами в усному зверненні питання безпосередньо на прийомах неможливо через складність та/або необхідність додаткового вивчення, їм може бути запропоновано викласти суть питань у письмовому вигляді. Така заява розглядатиметься у тому ж порядку, що й письмове звернення.

ІІ. Порядок організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги

2.1 Особистий прийом осіб, які звернулись до Громадської приймальні виконавчого комітету міської ради за безоплатною первинною правовою допомогою, здійснюється юридичним відділом виконавчого комітету міської ради із залученням працівників відділів та управлінь міської ради згідно із затвердженим графіком, без попереднього запису.

2.2. Звернення таких осіб оформлюються на підставі наданих ними відомостей начальником юридичного відділу виконавчого комітету міської ради на картках обліку, які передаються на реєстрацію до  загального відділу виконавчого комітету міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки у день їх находження.

2.3. Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, допомоги у складанні документів правового характеру здійснюється по можливості під час прийому( крім документів процесуального характеру). При необхідності залучаються працівників самостійних  відділів та управлінь міської ради, до компетенції яких належить вирішення порушених питань.

2.4. Якщо під час розгляду усного звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові роз'яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги та медіації .

2.5. Організацію проведення особистого прийому осіб, контроль за своєчасним та повним розглядом їх звернень здійснюють працівники загального відділу виконавчого комітету міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки.

ІІІ. Порядок організації проведення особистого прийому громадян міським головою

3.1. Запис громадян на особистий прийом до міського голови здійснюється працівниками загального відділу виконавчого комітету міської ради в день прийому з 8.00 до 11.00 згідно з документами, що посвідчують особу громадянина.

3.2. Особисті прийоми громадян міським головою відвідують лише ті особи, які були  записані. Присутність сторонніх осіб забороняється.

3.3. Організацію проведення особистих прийомів міського голови, оформлення карток обліку, оформлення доручень за результатами прийомів, контроль за їх виконанням забезпечують працівники загального відділу виконавчого комітету міської ради.

3.4. Регламент особистого прийому міського голови обмежено двома годинами (не більше ніж 15 хвилин на спілкування з кожним громадянином, про що їм до початку прийому усно повідомляється працівниками загального відділу виконавчого комітету міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки).

3.5. У разі, якщо особистий прийом громадян міським головою не може відбутися через поважні причини, він може бути або перенесений на інший день та  час, або проведений  секретарем міської ради або заступником міського голови, на якого покладено виконання обов’язків міського голови.

ІV. Порядок організації проведення особистих прийомів громадян заступниками міського голови , начальниками управлінь та відділів міської ради

4.1.  Особисті прийоми заступниками міського голови , начальниками самостійних управлінь та відділів міської ради здійснюються згідно з затвердженим графіком, без попереднього запису.

4.2. Запис на особисті прийоми до заступників міського голови, начальників управлінь та відділів міської ради здійснюється у день їх прийому на картках обліку, згідно з документами, що посвідчують особу громадянина, працівниками загального відділу виконавчого комітету міської ради та відповідальними за роботу зі зверненнями громадян в управліннях та відділах відповідно.

4.3. Організацію проведення особистих прийомів заступниками міського голови , начальниками управлінь та відділів міської ради, оформлення  доручень на картках обліку за результатами прийомів забезпечують працівники загального відділу виконавчого комітету міської ради та відповідальними за роботу зі зверненнями громадян в управліннях та відділах відповідно.

4.4. Контроль за станом виконання доручень заступників міського голови , начальників управлінь та відділів міської ради, наданих під час їх особистих прийомів, здійснюють працівники загального відділу виконавчого комітету міської ради та відповідальними за роботу зі зверненнями громадян в управліннях та відділах відповідно.

V. Порядок організації проведення спільних прийомів громадян керівними працівниками міської ради та її виконавчого комітету

5.1. Спільні прийоми громадян здійснюються керівними працівниками міської ради та її виконавчого комітету (далі - керівні працівники)  за участі керівних працівників органів прокуратури, юстиції, внутрішніх справ, Національної поліції, ДФС, ДСНС, житлово-комунальних підприємств та установ , що надають послуги населенню здійснюються у разі необхідності  у визначений затвердженим графіком день їх прийому., без попереднього запису.

5.2. Організацію проведення спільних прийомів громадян, інформування населення про їх проведення, створення відповідних умов, запис громадян, оформлення доручень на картках обліку за результатами прийомів забезпечують працівники загального відділу виконавчого комітету міської ради . Контроль за станом виконання доручень, наданих під час спільних прийомів, здійснюють працівники загального відділу виконавчого комітету міської ради.

VІ. Порядок організації проведення виїзних прийомів громадян керівними працівниками міської ради та її виконавчого комітету

6.1. Виїзні прийоми здійснюються керівними працівниками міської ради та її виконавчого комітету (далі - керівні працівники) за місцем мешкання громадян згідно із затвердженим графіком.

6.2. Організацію проведення виїзних прийомів громадян, інформування населення про їх проведення, створення відповідних умов, запис громадян забезпечують працівники загального відділу виконавчого комітету міської ради та керівники органів місцевого самоврядування, в яких заплановано проведення цих заходів.

6.3. За погодженням з керівними працівниками, працівники загального відділу виконавчого комітету міської ради   визначають дати проведення виїзних прийомів та реєструють картки обліку виїзних прийомів громадян у день їх надходження.

6.4. Контроль за станом виконання доручень керівних працівників міської ради, наданих під час їх виїзних прийомів, здійснюють працівники загального відділу виконавчого комітету міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки.

VIІ. Порядок організації проведення телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія»  керівними працівниками  міської ради та її виконавчого комітету

7.1. Прямий телефонний зв'язок з населенням «Пряма лінія» проводиться безпосередньо керівними працівниками  згідно з затвердженим графіком.

7.2. Звернення громадян, що надходять на «Пряму лінію»  до керівних працівників, оформлюються у день їх надходження на картках обліку у відповідності до відомостей, які громадяни повідомляють про себе, з обов’язковим зазначенням їх номерів телефонів.

7.3.  Організацію проведення телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія», оформлення  доручень за результатами спілкування керівних працівників  з громадянами, забезпечують працівники загального відділу виконавчого комітету міської ради.

7.4. Контроль за станом виконання доручень керівних працівників міської ради, наданих під час їх телефонного спілкування з населенням «Пряма лінія», здійснюють працівники загального відділу виконавчого комітету міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки.

Порядок організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» з питань, що  належать до компетенція Лиманської  міської ради та її виконавчого комітету, розроблений загальним відділом  виконавчого комітету міської ради

 

Начальник загального відділу                                                               О.В. Донцова

 

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                     Р.О. Малий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 

від 27.05.2011 № 108 (зі змінами)

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію

 в міській раді та її  виконавчих органів

1.Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в міській раді та її виконавчих органах (далі – Порядок) поширюється на всі запити на публічну інформацію, що отримані міською радою та її виконавчими органами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до міської ради або її виконавчих органів надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

1.5.    Відповідальна особа за доступ до публічної інформації відповідає за реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

 

2. Оформлення запиту на інформацію

2.1. Письмовий запит на інформацію подається шляхом заповнення форми письмового запиту на публічну інформацію, затвердженої розпорядженням, або в довільній формі та має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

         2.2. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа за доступ до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

3. Реєстрація запитів на інформацію

3.1. Для ведення обліку запитів використовується існуюче програмне забезпечення.

3.2. Всі запити на інформацію, що надходять до міської ради або виконавчих органах, незалежно від форми, приймаються централізовано загальним відділом міської ради та реєструються в електронній базі обліку запитів на публічну інформацію .

3.3. Запити, які надійшли до міської ради та її виконавчих органів поштою, в усній формі, телефоном, факсом, електронною поштою приймаються та реєструються безпосередньо загальним відділом міської ради та передаються для подальшого опрацювання.

         3.4. Реєстрація письмового запиту на інформацію здійснюється шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу та введення запиту до бази обліку. Усні (отримані електронною поштою, факсом, телефоном) запити на інформацію – шляхом занесення їх до спеціальної картки (додаток до Порядку) з подальшим введенням до бази обліку.

         3.5. Відповідальна особа за доступ до публічної інформації забезпечує ведення обліку запитів на публічну інформацію.

                 

4. Розгляд запитів на інформацію

4.1. Усі документи після реєстрації негайно передаються на розгляд керуючому справами міської ради, який розглядає їх та визначає виконавчій орган міської ради, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.          4.2.У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох виконавчих органів міської ради, особа, відповідальна за надання відповіді на запит, визначається керуючим справами міської ради.

            4.3. Після розгляду запитів відповідальною особою, а в разі необхідності погодження із керуючим справами виконавчого комітету міської ради, відповідальна особа фіксує у базі даних виконавця, відповідального за надання відповіді на запит, термін виконання та передають запит до відповідного виконавчого органу міської ради.

         4.4. Відповідь на запит надається виконавчим органом міської ради, у володінні якого знаходиться запитувана інформація. Копія відповіді на запит в обов’язковому порядку надається до загального відділу міської ради.

            4.5. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації у загальному відділі міської ради.

            4.6. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі,  в якій оформлено запит,  якщо запитувач  не  просить надати її у письмовій формі.

            4.7. У разі надходження письмової кореспонденції,  яка  одночасно  містить ознаки запиту  на  інформацію та звернення громадянина, така   кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом України «Про  звернення  громадян» в частині, що не суперечить вимогам  Закону  України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з порядком, визначеним Законом  України «Про доступ до публічної інформації».

5. Плата за надання інформації

            5.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

            5.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

            5.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови міської ради в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

6. Строки розгляду запитів на інформацію

            6.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

            6.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.

            6.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

            6.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

            6.5 Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем, з обов’язковим повідомленням запитувача та загального відділу міської ради

7. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

            7.1. міська рада та її виконавчі органи мають право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо:

            - не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

            - інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

            - особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

            - не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.

            7.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і має містити:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

8. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію

            8.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

            8.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну  інформацію має бути зазначено:

            - прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

            - дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

            - причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

            - строк, у який буде задоволено запит;

            - підпис.

9. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

У разі, якщо міська рада або її виконавчий орган  не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, відповідальна особа зобов'язана направити цей запит протягом двох днів належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 

 

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за І квартал 2017 року
Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за І півріччя 2017 року
Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за 9 місяців 2017 року
Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за 12 місяців 2017 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за І квартал 2018 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за І півріччя 2018 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради Лиманської ОТГ за дев'ять місяців 2018 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради Лиманської ОТГ за 12 місяців 2018 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за І квартал 2019 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за І півріччя 2019 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за 9 місяців 2019 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за 2019 рік

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за І квартал 2020 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за І півріччя 2020 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за 9 місяців 2020 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за 2020 рік

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за 1 квартал 2021 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за перше півріччя 2021 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за 9 місяців 2021 року

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за 2021 рік

ЗРАЗОК ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО МІСЬКОГО ГОЛОВИ (або заступників)

 

Міському голові
Журавльову О.В.
(або заступнику міського голови,
вказати прізвище заступника, що веде прийом)
Прізвище, ім’я, по батькові заявника.
Домашня адреса заявника,
телефон
(необов’язково)
Статус (учасник війни, інвалід війни, пенсіонер тощо)

 

Заява / клопотання / скарга / пропозиції


Звернення пишеться в довільній формі, де викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Дата                                                                                                                                     Підпис

 

* До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також копії інших документів, необхідних для розгляду скарги.

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Міському голові
Журавльову О.В.
(або заступнику міського голови,
вказати прізвище заступника, що веде прийом)
Степаненко Семена Івановича,
що мешкає за адресою:
вул. Садова, буд. 25, кв. 15, м. Лиман,
інваліда Великої Вітчизняної війни 2 групи
(або іншої пільгової категорії)

Заява

Прошу сприяти у поновленні комунальних послуг з опалення (або газопостачання, енергопостачання, водопостачання, отримання вугілля тощо) в будинок (квартиру), вказати адресу, коли припинена подача, куди зверталися, яки були вжиті заходи з поновлення і далі необхідно вказати всі відомості, які відображають суть порушеного питання.

Якщо є заборгованість з оплати за послуги, вказати суми, чи заключався договір на реструктуризацію боргів з житлово-комунальними службами, чи користується субсидією на послуги або придбання побутового палива.

Прошу розглянути ці питання та надати письмову відповідь за адресою (вказати).

Дата                                                                                                                                     Підпис

 

 

ЗРАЗОК СКАРГИ

 

Міському голові
Журавльову О.В.
(або заступнику міського голови,
вказати прізвище заступника, що веде прийом)
Степаненко Семена Івановича,
що мешкає за адресою:
вул. Садова, буд. 25, кв. 15, м. Лиман,
інваліда Великої Вітчизняної війни 2 групи
(або іншої пільгової категорії )

Скарга

Прошу поновити мої конституційні права на отримання пільг (або заборгованості по заробітної платі, виплат сум відшкодування шкоди потерпілим, соціальної допомоги, пенсій, субсидій тощо), встановлених Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту” (або іншим законом) щодо (далі вказати категорію пільговика/працівника/, яких саме піль /або прав/ позбавлено, ким, в які органи вже звертався з цього приводу та, на думку заявника, не отримав вичерпного роз’яснення або поновлення права).

Далі необхідно вказати сімейний стан заявника, якщо працює – місце роботи (назва та адреса підприємства), а також всі відомості що містять суть порушеного питання.

Скарга повинна бути підписана особисто заявником з зазначенням дати.

Якщо звернення колективне, його підписують всі хто прийняв участь. Якщо підписи додаються, то вони повинні бути в оригіналі (копії підписів на окремих аркушах не надаються).

Дата                                                                                                                                     Підпис


Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner