Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту плану заходів з реалізації у 2022-2025 роках стратегії розвитку Лиманської територіальної громадидо 2025 року

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту плану заходів з реалізації у 2022-2025 роках

стратегії розвитку

Лиманської територіальної громади

до 2025 року

 

  1. Замовник стратегічної екологічної оцінки

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

адреса: вул. Незалежності, 46, м. Лиман, Донецька область, Україна, 84406

тел.: (06261)4-16-82

e-mail: rada@krliman.gov.ua

сайт: krliman.gov.ua

 

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

 

Плану заходів з реалізації у 2022-2025 роках стратегії розвитку Лиманської територіальної громади до 2025 року (далі – проєкт Стратегії) є документ державного планування місцевого рівня, який розроблено з урахуванням положень документів державного планування місцевого та регіонального рівнів.

План заходів з реалізації у 2022-2025 роках стратегії розвитку Лиманської територіальної громади до 2025 року є головним планувальним документом розвитку громади, що визначає цілі, завдання, пріоритети, напрями сталого економічного і соціального розвитку, критерії та логіку прийняття управлінських рішень міською владою на середньостроковий та довгостроковий періоди з урахуванням загальнодержавних та обласних пріоритетів, дає оцінки конкурентних переваг, обмежень, загроз і проблем розвитку громади.

Мета Стратегії – забезпечення гідного рівня життя населення в заможній і безпечній з розвинутими промисловістю, сільським господарством, соціальними, адміністративними, комунальними, медичними, освітніми та культурними  послугами.

У процесі розробки проєкту Стратегії було враховано наступні нормативні документи:

- Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695;

- Закон України «Про засади державної регіональної політики»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»;

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації».

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планової діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3.

Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

 

4. Ймовірні наслідки

 

а) для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проєкту Стратегії на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно проєкту Стратегії, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

Зважаючи на географічне положення території Лиманської територіальної громади, транскордонні наслідки реалізації проєкту Стратегії для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

 

Альтернатива 1. «Песимістичний сценарій» базується на припущеннях щодо подальшої зміни станів у громаді за інерцією, зі збереженням нинішнього курсу та темпів соціально-економічного розвитку.

Альтернатива 2. «Оптимістичний сценарій» базується на припущеннях щодо подальшої зміни станів у громаді, за умови дії сприятливих зовнішніх та внутрішніх факторів впливу.

Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 

Основною метою досліджень є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив від реалізації стратегічних цілей Стратегії розвитку.

Під час проходження процедури СЕО, використовуючи методи експертних оцінок, проєктів аналогів, які з певними поправками можна перенести на даний процес, для якого потрібно зробити прогноз, статистичний метод, експедиційні та дистанційні методи, системно-структурного аналізу, геопросторового та картографічного аналізу, буде здійснено:

  • збір та узагальнення статистичної інформації щодо соціально-економічного розвитку громади;
  • проведення досліджень серед населення громади, шляхом опитування;
  • проведення зустрічей з населянням громади;
  • проведення інтерв'ю з представниками місцевого бізнесу;
  • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
  • проведення аналізу слабких та сильних сторін Плану реалізації, з точки зору екологічної ситуації;
  • проведення консультацій з органами виконавчої влади щодо екологічних цілей;
  • проведення оцінки впливу на складові довкілля та на стан здоров'я населення.

За результатами проведених досліджень передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків для довкілля та для здоров'я населення, при виконанні стратегічних цілей, визначені чинним природоохоронним законодавством України.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків для всіх складових компонентів навколишнього середовища, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», який визначає загальні вимоги у галузі охорони навколишнього середовища.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

 

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Плану заходів з реалізації у 2022-2025 роках Стратегії розвитку Лиманської територіальної громади до 2025 року, подаються до виконавчого комітету Лиманської міської ради за адресою: вул. Незалежності, 46, м. Лиман, Донецька область, Україна, 84406.

Відповідальна особа: начальник відділу територіального розвитку виконавчого комітету Лиманської міської ради Переволоцька Наталія Олегівна (контактні дані: viddilterrozvytku@gmail.com, або за телефоном: (06261)4-10-50).

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Плану заходів з реалізації у 2022-2025 роках Стратегії розвитку Лиманської територіальної громади до 2025 року.

 

 

Прес Центр
Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner