Порядок звернення громадян

Шановні Лиманці!

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», кожний громадянин має право звернутися до керівництва виконавчого комітету Лиманської міської ради з питань, що відносяться  до компетенції міської ради.
Свої звернення Ви можете направити поштою за адресою: 84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 46 або подати особисто у загальний відділ виконавчого комітету міської ради (1 поверх, кабінет №104) з понеділка по п'ятницю з 08.00 до 12.00 та з 12.30 до 16.30 або на особистому прийомі громадян – посадовій особі виконавчого комітету міської ради, що здійснює особистий прийом громадян, згідно із графіком прийму громадян, затвердженому міським головою. Також Ви можете надіслати звернення на електронну адресу: mail@krliman.gov.ua  
Звернення повинні відповідати вимогам ст.5 Закону України «Про звернення громадян», а саме:
Стаття 5. Вимоги до звернення
{Стаття 5 в редакції Закону № 577-VIII від 02.07.2015 набирає чинності з 28.10.2015, крім частини третьої, яка набирає чинності з 28.08.2015 - див. пункт 1 розділу II Закону № 577-VIII від 02.07.2015}
Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).
Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.
Звернення може бути усним чи письмовим.
Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.
Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.
Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.
{Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5477-VI від 06.11.2012; в редакції Закону № 577-VIII від 02.07.2015}
Відповідно до Статті 8 письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Відповідно до Статті 20 звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", публічна  інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання  суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Виконавчий комітет Лиманської міської ради є розпорядником інформації, що отримана або створена в процесі реалізації нею та її виконавчими органами своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні міської ради та її виконавчих органів.
Запит на  інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій або в іншій формі (поштою, факсом, по телефону, електронній пошті).
Письмовий запит подається в довільній формі. 

Запит на інформацію має містити: 

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо  якого зроблено запит,  якщо запитувачу це 
відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 

Запит на інформацію Ви можете направити

письмово (форма запиту): 84406, Донецька обл., м. Лиман, вул. Незалежності, 46 
Виконавчий комітет Лиманської міської ради з позначкою на конверті 
“Публічна інформація”

усно: телефон (06261) 4-15-86
факсом: (06261) 4-15-86
електронною поштою: mail@krliman.gov.ua

Інформація для запитувачів

Відповідно до розпорядження міського голови від 27.05.2011 № 108 (зі змінами) кабінет № 104 (1 поверх) визначено приміщенням для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію. Запитувачі можуть звернутись з понеділка по п'ятницю  з 08.00 до 12.00 та з 12.30 до 16.30.
 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner