До уваги юридичних осіб - товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю!!!

 

17 червня 2018 року набув чинності Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»,  яким встановлено правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов’язки учасників. 
Перелік відомостей, що повинні обов’язково зазначатися у статуті товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю встановлений статтею 11 Закону України № 2275-VIII.
Згідно з частиною 5 статті 11 Закону № 2275-VIII у статуті товариства зазначаються такі відомості про: повне та скорочене ( за наявності) найменування товариства, органи управління товариством, їх компетенцію, порядок вступу до товариства та виходу з нього. Водночас частиною шостою статті 11 Закону № 2275-VIII встановлено, що статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону. Такими відомостями можуть бути положення що стосуються: надання додаткового строку для погашення заборгованості у зв’язку з  простроченням внесення вкладу; порядку збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів; порядку реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки між іншими учасниками товариства, відмови  від реалізації переважного права учасників товариства; відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам; виплати та обмеження виплати дивідендів учасникам товариства; проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу  учасників, тощо.
Частиною третьою статті 56 Закону №2275-VIII встановлено, що до товариств з додатковою відповідальністю застосовуються норми закону щодо товариств з обмеженою відповідальністю, що не суперечать нормам цієї статті.
Закон вносить численні та ґрунтовні зміни до регулювання діяльності товариств з обмеженою діяльністю та товариств з додатковою відповідальністю, серед них наступні:
- необхідність отримання згоди інших учасників на вихід учасником, що володіє часткою більш ніж 50 %.Учасник, частка якого в статутному капіталі більш ніж 50%, може вийти з товариства за згодою інших учасників, в той час як учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства не перевищує 50%, може вийти з товариства у будь-який час при цьому без необхідності отримувати згоду.
- визнання на законодавчому рівні корпоративних договорів.  Корпоративні договори зможуть укладати між собою учасники (засновники) товариств. Таке право надано їм законом, воно не залежить від положень статуту, зокрема від того, чи є в ньому посилання на таке право або ні.
- зменшення строку для повного внесення вкладу учасником товариства з одного року до шести місяців з дати державної реєстрації товариства;
- перехід прав учасника до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства;
- встановлення правил про значні правочини і правочини із заінтересованістю (так, правочини, вартість яких перевищує 50 відсотків чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, потребують попередньої згоди загальних зборів учасників). Інші правила можуть бути встановлені статутом.
Законом визначено, що при обранні посадові особи до яких віднесені члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії (ревізор), інші посадові особи, передбачені статутом товариства зобов'язані подавати товариству перелік своїх афілійованих осіб, тобто тих в яких вони перебувають у трудових та або інших відносинах. Та у випадку змін в інформації поданій раніше повинні про це інформувати товариство. Згідно положень закону конфліктом інтересів буде вважатися отримання посадовою особою від третіх осіб (афілійованих) виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов‘язані з виконанням посадовою особою її повноважень. 
Статутом Товариства може бути передбачено утворення наглядової ради. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства. Наглядовій раді Товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників. За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.
Чергове нововведення, яке стосується визначення переліку документів які Товариство зобов'язане зберігати. Товариство зобов'язано зберігати такі документи (підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства) а саме :
-  протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);
-  статут товариства та зміни до статуту;
-  протоколи загальних зборів учасників;
-  документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
-  положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);
-  протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;
-  аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
-  річну фінансову звітність;
-  документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
-  документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
-  інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;
-  документи, що підтверджують права товариства на майно;
-  документи бухгалтерського обліку.
Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Таким чином, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю повинні мати на увазі, що протягом одного року з моменту набуття чинності Законом товариства повинні внести відповідні зміни до своїх статутів. Важливим є те, що протягом цього періоду товариства звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію таких змін.

Начальник відділу державної реєстрації                                            Г.М.Біленко
 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner