Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Лиманська центральна районна лікарня»

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»(далі – Порядок), рішення Лиманської міської ради від 22 серпня 2019 року № 7/67-3799 «Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Лиманська центральна районна лікарня», Розпорядження міського голови від 19.09.2019 року № 218-О “Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Лиманська центральна районна лікарня” та формування персонального складу конкурсної комісії”, Розпорядження міського голови від 08.10.2019 року № 233-О “Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної  посади директора комунального некомерційного підприємства “Лиманська центральна районна лікарня”
Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Лиманська центральна районна лікарня».
Юридичне місцезнаходження закладу: 84406, Україна, Донецька область, м. Лиман, вулиця Незалежності, будинок 64.
Фактичне місцезнаходження закладу: 84406, Україна, Донецька область, м. Лиман, вулиця Незалежності, будинок 64.
Основні напрями його діяльності: зазначені в Статуті підприємства (додається)

Структурними підрозділами закладу є: адміністративно-управлінський підрозділ, поліклінічні та стаціонарні відділення, допоміжні підрозділи, у тому числі господарські (інформація додається
Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства  «Лиманська центральна районна лікарня» на 2019 рік складають: загальний фонд - 22 743 694,37 грн., спеціальний фонд - 3 252 300,00 грн.
Назва вакантної посади: директор комунального некомерційного підприємства “Лиманська центральна районна лікарня”
Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 12.10.2019 року.
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 10.11.2019 року.
Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 84406, Україна, Донецька область, місто Лиман, вулиця Незалежності 46 , приймальня Виконавчого комітету (II поверх).
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (06261) 4-15-51,

E-mail: rada@krliman.gov.ua 
Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
3)  резюме у довільній формі;
4)  автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі:

Вимоги до конкурсної пропозиції:
конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу три роки, в якому передбачаються:
    • план реформування закладу протягом одного року;
    • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
    • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
    • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;
11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.
Вимоги до претендента:
Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».
Стаж роботи на керівних посадах – 3 роки.

Вільне володіння державною мовою.
Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.
Володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку.
Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:
Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Термін контракту три роки. 

Директор зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію закладу здійснювати поточне управління (керівництво) закладом з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності закладу, раціонального використання і збереження закріпленого за закладом майна, а орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці директора.

За виконання обов’язків, за контрактом, керівнику передбачається заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:
- посадового окладу в розмірі 9004,00 гривень і фактично відпрацьованого часу;
- премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. 
Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном.
Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.

Дата проведення конкурсу:
11.11.2019 року  — засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.
12.11.2019 року  — засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам — переможця конкурсу.
Місце проведення конкурсу та адреса: 84406, Україна, Донецька область, місто Лиман, вулиця Незалежності 46, мала зала засідань 1-й поверх.
Дата опублікування оголошення: 11.10.2019 року

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner